Custodians

Lloyd Henry : Custodian

Lloyd Henry | Custodian

My Email: lloyd.henry@washk12.org


Korbin Hunt : Custodian

Korbin Hunt | Custodian

My Email: korbin.hunt@washk12.org


Dave Schwiermann : Head Custodian

Dave Schwiermann | Head Custodian

My Email: dave.schwiermann@washk12.org


Mike Cooper : Custodian

Mike Cooper | Custodian

My Email: john.cooper@washk12.org


Robert (Bobby) Davis : Custodian

Robert (Bobby) Davis | Custodian

My Email: bobby.davis@washk12.org


Jaclyn Hunt : Custodian

Jaclyn Hunt | Custodian

My Email: jaclyn.hunt@washk12.org